REGULAMIN KONKURSU NA KOCI MEM

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Stukot, Morska 4/122, 85-722 Bydgoszcz.
 2. Konkurs trwać będzie od 1 grudnia 2022 roku od godz. 20:00 do 10 grudnia 2022 do godz. 22:30.
 3. Konkurs przeprowadzony będzie w Pubie Prolog9 w Bydgoszczy, ul. Długa 18 oraz online (nadsyłanie zgłoszeń).
 4. Zgłoszenia do Konkursu można wysyłać poprzez https://stukot.org.pl/stukotnabombce/ lub bezpośrednio na adres nabombce@stukot.org.pl, podając jednocześnie swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu). Jedna osoba może wysłać jedno zgłoszenie (grafikę).
 5. Zgłoszenia do Konkursu należy wysyłać w terminie od 1 grudnia 2022 roku od godz. 20:00 do 9 grudnia 2022 roku do godz. 23:59.
 6. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy

§ 2

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna wyrażająca chęć wzięcia w nim udziału.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łącznie spełnienie następujących warunków:
  a. zapoznanie się z regulaminem Konkursu Na Mem na stronie https://stukot.org.pl/stukotnabombce/ oraz na stronie wydarzenia https://www.facebook.com/events/1348784885957511.
  b. spełnienie warunków podanych w § 3 p.1.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz firm współpracujących ze Zleceniodawcą w ramach niniejszego Konkursu. W Konkursie nie mogą również brać udziału członkowie najbliższych rodzin osób, o których mowa powyżej (tj. ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo). 

§ 3

ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie śmiesznego mema z kotem.
 2. Nagrodę otrzyma osoba, która zdobędzie najwięcej głosów podczas imprezy 10 grudnia 2022 roku w Pubie Prolog9, ul. Długa 18 w godz. 16:00-21:30.
 3. Zasady głosowania:
  a. każda osoba składająca zamówienie na barze otrzyma jedną kartę do głosowania (jeden paragon-jedna karta do głosowania), gdzie wpisać będzie można jeden wybrany numer mema, który wyświetlany będzie na projektorze oraz pod linkiem dostępnym w dniu imprezy; dodatkowo Głosujący otrzyma dodatkową kartę do głosowania przy zakupie piwa Cicha Moc.
  b. każdy Uczestnik Konkursu, który użyje do Mema zdjęcie podopiecznego Stukota, dostępne na https://stukot.org.pl/kocie-foty/ otrzymuje na starcie 2 dodatkowe punkty.
  c. w godz. 21:30-22:00 nastąpi policzenie głosów.
 4. Wygrywa osoba, która otrzyma największą ilość głosów.
 5. W przypadku remisu wynik Konkursu rozstrzyga Jury (2 wolontariuszki Stowarzyszenia Stukot oraz 2 pracowników Pubu Prolog9).
 6. Nagrodami Konkursu są:
  – Voucher do Studia Tatuażu Demolka Tat2 o wartości 1 200 zł,

  – Voucher do Restauracji La Rosa, Pl. Kościeleckich 3, Bydgoszcz o wartości 100 zł,
  – Voucher do Body Balance, Karola Kurpińskiego 12/1A, Bydgoszcz, na Masaż Relaksacyjny Gorącymi Olejkami o wartości 180 zł,
  – Opakowanie kawy AUDUN COFFEE 250g,
  – Koszulka z logo Stukot,
  – Brelok z logo Stukot.
 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator
 8. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej na miejscu w czasie trwania imprezy lub, w przypadku nieobecności za pomocą poczty elektronicznej i SMS na wskazane przez Uczestnika dane e-mail i numer telefonu.
 9. W przypadku nieobecności przy wydaniu nagrody Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną lub SMS na adres lub numer telefonu wskazany przez Organizatora w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.
 10. Za przekazanie nagród Zwycięzcy odpowiedzialna będzie osoba:
  Małgorzata Kośnik.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego (w celu umówienia terminu i miejsca przekazania nagrody). 
 2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę. 
 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody przez Stowarzyszenie Stukot Morska 4/122, 85-722 Bydgoszcz. Po wydaniu nagrody wszelkie dane zostaną usunięte.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.